Školní psycholog

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG – Mgr. Bedřiška Simetová
V rámci projektu „Prevence školní neúspěšnosti“ působí na naší škole školní psycholog. Nabízí bezplatnou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy. Cílem práce školního psychologa je poskytnout pokud možno komplexní službu všem zmíněným. Standardní činnosti školního psychologa jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.


Na naší škole jsou nabízeny zejména následující služby:
– individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
– krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
– prevence školního neúspěchu (náprava, vedení)
– techniky a hygiena učení
– skupinová a komunitní práce s žáky
– individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
– konzultace se zákonnými zástupci
– besedy a osvěta.


Ve škole působí školní psycholog v pondělí od 9:30 do 13:45 a v úterý od 10:00 do 15:30. Školního psychologa najdete v budově školy, v 1. patře vpravo na konci chodby – kabinet I. stupně, místnost č. 66. Konzultační hodiny probíhají každé pondělí a úterý po předchozí domluvě. Pro systematickou práci s žákem je nutný individuální souhlas zákonného zástupce. Obsah konzultací je důvěrný a školní psycholog se zavazuje k dodržování mlčenlivosti.

Kontakt:     BSimetova@seznam.cz
                     Mgr. Bedřiška Simetová