Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
V době letních prázdnin je škola, školní družina a školní jídelna pro veřejnost uzavřena.
30.6.2022
Registrační čísla uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání.
14.4.2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
157
159

 

U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školní metodik prevence

Zobrazeno: 2079x

Prevence rizikového chování (prevence sociálně patologických jevů)

 

Metodik prevence pro 1. stupeň:

 

Mgr. Miluše Pekařová

 

tel.: 412 871 371

e-mail: miluse.pekarova@zskjerabka-rce.cz

 

 

Metodik prevence pro 2. stupeň:

 

Mgr. Jiří Růžička

 

tel.: 412 871 370

e-mail: jiri.ruzicka@zskjerabka-rce.cz

 

 

PDF souborPreventivní program školy – PPŠ (Velikost: neznámá)

 

 

Prevence rizikového chování (Prevence sociálně patologických jevů) u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících oblastech:

 1. Drogové závislosti, alkoholismus, kouření
 2. Patologické hráčství
 3. Virtuální drogy (počítače, televize, video, mobilní telefony)
 4. Záškoláctví
 5. Šikana, vandalismus a další formy násilného chování
 6. Kriminalita, delikvence
 7. Rasismus, xenofobie

 

Nárůst rizikového chování (sociálně patologických jevů) včetně zneužívání látek je již několik let celospolečenským problémem. Primární prevence, se kterou se začíná už v MŠ a pokračuje na ZŠ, má žákům poskytnout co nejvíce informací o zdravém životním stylu a odpovědném jednání. To je poté základní ochranný mechanismus před sociálně patologickými jevy.

 

Učitelé se budou v rámci své výuky věnovat rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností. Budou provádět diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách konzultovat problémy a navrhovat řešení.

 

K plnění cílů PPŠ (MPP) bude pomáhat i sebehodnocení žáků, které zavádíme od letošního školního roku.

 

Cílem působení v oblasti rizikového chování (sociálně patologických jevů) jsou dítě a žák zodpovědní za vlastní chování a způsob života

 • s posílenou duševní odolností vůči negativním vlivům,
 • schopní dělat samostatná rozhodnutí,
 • schopní řešit problémy,
 • s přiměřenými rizikovými dovednostmi,
 • s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám,
 • podílející se na tvorbě prostředí, dokáží akceptovat zdravý životní styl

 

Školní řád zakazuje užívání drog, alkoholu, kouření a hraní na automatech. Se školním řádem a sankcemi za jeho porušení jsou seznámeni žáci i rodiče.

 

V případě podezření ze zneužívání bude proveden

a)      pohovor se žákem,

b)      podle zjištěných informací pohovor s rodiči,

c)      doporučení kontaktu s odborníky,

d)      v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru,

e)      dealerství bude oznámeno policii ČR.

 

 

Způsoby realizace:

 

Základní kompetence prevence

 • zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání,
 • posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, neúspěch, kritiku,
 • formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, morálních hodnot, humanistické postoje,
 • vytváření pozitivního sociálního klimatu.

 

 

Metody:

 • každodenní soustavná práce s žáky a předkládání pozitivních vzorců chování při řešení konfliktních situací,
 • zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech (vycházky, výlety, soutěže),
 • oživení klimatu zábavnou formou – tématické dny, sportovní akce,
 • besedy, přednášky odborníků,
 • spolupráce se sociálním odborem,
 • výjezdy třídních kolektivů,
 • podpora účasti na soutěžích,
 • podpora účasti pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích zaměřených na prevenci s dětmi,
 • školní časopis,
 • samostatná práce žáků.

 

 

Aktivity školy

 • Třídy si stanoví vlastní pravidla chování
 • Schránka důvěry – žáci se mohou svěřit se svými problémy
 • Informační nástěnka – slouží k informaci z primární prevence
 • Informace pro rodiče – třídní schůzky, internetové stránky školy
 • Školní parlament – zástupci jednotlivých tříd se schází 1x v měsíci, prezentují zájmy tříd,
 • žáci se učí formulovat své myšlenky a názory, diskutovat o problémech
 • a informovat o nich ve škole
 • Lyžařský kurz – účastní se žáci sedmých ročníků
 • Plavecký výcvik – navštěvují žáci 3. třídy
 • Exkurze – viz Plán exkurzí
 • Soutěže a olympiády žáků
 • Sportovní akce – účast na různých akcích s doprovodem vyučujících i mimo výuku
 • Klub mladého diváka – účast na 4 představeních v pražských divadlech
 • Jednorázové kulturní akce
 • Dětský den
 • Prezentace školy v místní kabelové televizi a tisku
 • Spolupráce s Policí ČR – preventivní akce
 • Spolupráce s SPRSV – preventivní akce
 • Projektové dny: Vánoce,
 • Velikonoce,
 • Den Země,
 • Evropa

 

 

Aktivity pro rodiče

 • Seznámení rodičů s PPŠ (MPP) na třídních schůzkách,
 • nabídka propagačních materiálů,
 • seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami,
 • na třídních schůzkách pohovořit o nebezpečí drog, zejména u žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách,
 • seznámení s institucemi, které mohou řešit problémy s žáky.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.