Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
8. C - Výuka v laboratoři Bio na Gymnáziu v Roudnici nad Labem (2., 3. vyuč. hod.)
18.11.2019
Florbalový turnaj
18.11.2019
9. A - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem – exkurze ( 7. – 8. vyuč. h. )
19.11.2019
Techmania Plzeň
19.11.2019
Pedagogická rada - všichni pg. pracovníci
20.11.2019
SRPŠ pro 1. a 2. stupeň
20.11.2019
6. B Program Spokojená třída
21.11.2019
ŠD - Kouzlení a živá zvířata
27.11.2019
U3V

Mapa webu

Omlouvání nepřítomnosti žáka


Pravidla pro omlouvání žáků

 

Omlouvání žáků se řídí Školním řádem – kap. VII. Ustanovení pro omlouvání žáka.

 

  • Nepřítomnost žáka omlouvá pouze zákonný zástupce, omluvenka vystavená jinou osobou je neplatná.
  • V případě, že se žák nemůže vyučování účastnit z různých důvodů, je povinností zákonného zástupce (§ 50 školského zákona) doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří kalendářních dnů od začátku absence. Důvod nepřítomnosti žáka je nutno doložit třídnímu učiteli osobně, telefonicky na č. 412 871 366 nebo na e-mail školy jmeno.prijmeni@zskjerabka-rce.cz.
  • Nepřítomnost žáka dokládají zákonní zástupci zápisem v omluvném listu, který se předkládá třídnímu učiteli ihned po příchodu do školy. Při nedodržení bude absence považována za neomluvenou. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru. Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitelka školy školní výchovnou komisi. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitelka školy zašle oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
  • Opakuje-li se nepřítomnost žáka ve vyučování pro nemoc častěji, může třídní učitel požadovat doložení žákovy nepřítomnosti delší než 3 dny z důvodu nemoci potvrzením ošetřujícího lékaře, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem.
  • Žák může být z vyučování uvolněn pouze na základě dokumentu (žádosti), která obsahuje datum, čas, důvod a podpis zákonného zástupce (formuláře viz. FORMULÁŘE (Velikost: 39.86 kB)). Tuto žádost zakládá třídní učitel pro případ dokazování povinného dohledu. Jinak je možnost si dítě vyzvednout osobně.