Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
Den jazyků
25.9.2023

- reportáž z projektového dne naleznete zde

- fotografie naleznete zde

 

Úhrada stravného
22.9.2023

projekt PDF souborObědy pro děti (Velikost: neznámá)

První školní den 4. září 2023
6.9.2023

ZDE

U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Omlouvání nepřítomnosti žáka


Pravidla pro omlouvání žáků

 

Omlouvání žáků se řídí Školním řádem – kap. VII. Ustanovení pro omlouvání žáka.

 

 • Nepřítomnost žáka omlouvá pouze zákonný zástupce, omluvenka vystavená jinou osobou je neplatná.
 • Zákonný zástupce vždy uvede důvod nepřítomnosti žáka. V případě, kdy důvody uvedené v omluvence jsou v rozporu se skutečností a škola se o tom dozví, nebude absence žáka omluvena.
 • V případě, že se žák nemůže vyučování účastnit z různých důvodů, je povinností zákonného zástupce (§ 50 školského zákona) oznámit důvody nepřítomnosti žáka (osobně nebo telefonicky na č. 416837087 nebo na e-mail školy ve tvaru jmeno.prijmeni@zskjerabka-rce.cz (seznam e-mailů jednotlivých pedagogů naleznete zde) nejpozději do tří kalendářních dnů od začátku absence. Důvod nepřítomnosti žáka je nutno doložit třídnímu učiteli.
 • Nepřítomnost žáka dokládají zákonní zástupci zápisem v omluvném listu, který se předkládá třídnímu učiteli ihned po příchodu do školy. Při nedodržení bude absence považována za neomluvenou.
 • Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru. Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitelka školy školní výchovnou komisi. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitelka školy zašle oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 • Opakuje-li se nepřítomnost žáka ve vyučování pro nemoc častěji, může třídní učitel požadovat doložení žákovy nepřítomnosti delší než 3 dny z důvodu nemoci potvrzením ošetřujícího lékaře, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem.
 • Jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, oznámí škola vsouladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 • Žák může být z vyučování uvolněn pouze na základě dokumentu (omluvenky), která obsahuje datum, čas, důvod a podpis zákonného zástupce. Tuto žádost zakládá třídní učitel pro případ dokazování povinného dohledu. Jinak je možnost si dítě vyzvednout osobně.
 • Stane-li se dítěti úraz nebo není-li mu dobře, vyučující /popř. zástupce školy/ kontaktuje ihned rodiče. V případě nezdaru zajistí dítěti lékařské ošetření.
 • Žák může být z vyučování uvolněn pouze na základě dokumentu (žádosti), která obsahuje datum, čas, důvod a podpis zákonného zástupce (formuláře viz. FORMULÁŘE). Tuto žádost zakládá třídní učitel pro případ dokazování povinného dohledu. Jinak je možnost si dítě vyzvednout osobně.
 • Vpřípadě, že se žák nebude zúčastňovat distanční výuky a nebude řádně omluven, budou rodiče neprodleně informováni třídním učitelem a neúčast bude posouzena jako neomluvená absence.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.