Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
V době jarních prázdnin je škola, školní družina a školní jídelna uzavřena.
1.3.2021
U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vyhodnocení evaluačního dotazníku


Evaluační dotazník pro zákonné zástupce žáků byl rozdán třídními učiteli na třídních schůzkách pouze pro přítomné dne 20.11.2019. Dotazník byl anonymní a po jeho vyplnění jej zákonní zástupci opět odevzdali TU.

Dotazník se zaměřil na 12 oblastí. Všechny položky byly formulovány jako uzavřené otázky s možností odpovědi na posuzovací škále. V rámci tohoto šetření měli zákonní zástupci možnost vyjádřit míru své spokojenosti s úrovní informací o škole, se zázemím školy, s úrovní výuky, s výchovným působením školy, s nabídkou akcí školy, s úrovní komunikace se školou, se stravováním ve školní jídelně a činností ve školní družině.

 

Cílem dotazníku bylo zjistit názory zákonných zástupců na chod školy, vnímání silných stránek a případných rezerv ve fungování školy.

Dotazníky vyplnilo celkem 407 respondentů. Pokud jsou na škole sourozenci, dotazník byl vyplněn pouze jedenkrát.

Závěrečné shrnutí

Na základě zpětné vazby zákonných zástupců lze konstatovat, že většina vnímá nastavený režim školy pozitivně.

Velmi kladně hodnotí kvalitu výuky, estetické prostředí školy, způsob komunikace se školou, činnost školní družiny. Příznivě se také vyjadřují k novým webovým stránkám školy. Spokojenost zákonných zástupců se školním stravováním dokládá i zvýšený počet strávníků ve školní jídelně.

Dílčí rezervy jsou spatřovány ve společných školních aktivitách zákonných zástupců a žáků. V příštím období budeme hledat takové aktivity, které by zákonné zástupce více oslovily.

Děkujeme všem zákonným zástupcům za vyplnění dotazníku.

 

 

vedení školy