Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
V době letních prázdnin je škola, školní družina a školní jídelna pro veřejnost uzavřena.
30.6.2022
Registrační čísla uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání.
14.4.2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
157
159

 

U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Výchovný poradce

Zobrazeno: 1967x

 

Ing. Martina Grofová

 

tel.: 412 871 376

mob.: 607 120 681

e-mail: martina.grofova@zskjerabka-rce.cz

 

 

Konzultační hodiny:

 

Úterý od 14,00 do 15,00 hod. vždy, ale po předchozí domluvě – v kabinetě matematiky (2.patro).

 

 

Důležité kontakty:

 

Pedagogicko-psychologická poradna Roudnice n.L.

PaedDr. Pokorná, PhDr. Němcová, tel.: 416 831 148

 

Speciálně pedagogické centrum Litoměřice

Mgr. Tomická, tel.: 416 734 011

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povoláníIPS Litoměřice

pí. Irena Levková, tel.: 950 133 322, 950 133 422

 

 

 

Pedagogická intervence a logopedie

 

Na naší škole máme 5 skupin pedagogické intervence (p. uč. Gratiasová, Doleželová, Drahoňovská,  Bendová, Černá), 2 skupiny předmětu speciální péče (p. uč. Králová M., Formánková) a 2 logopedické poradny (p. uč. Bendová a Gratiasová).

 

 

Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby poskytuje škola žákům a jejich zákonným zástupcům i učitelům.
Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb na naší škole výchovným poradcem, školním metodikem prevence, který úzce spolupracuje zejména s třídními učiteli, ale i s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

 

 

Pracovníci školy, kteří poskytují poradenskou činnost

Ředitel školy – zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem, školním metodikem prevence, ti spolupracují zejména s třídními učiteli.

 

 

Výchovný poradce:

• provádí poradenskou pomoc při rozhodování další vzdělávací a profesní cestě žáků, podává informace o přijímacím řízení
• spolupráce při kariérním poradenství na škole
• poskytuje poradenskou činnost v oblasti:Volby povolání pro žáky a rodiče
• informuje o studijních možnostech
• vede dokumentaci spojenou s volbou povolání
• zajišťuje včasné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu
• zpracovává přehledy o přijetí žáků
• spolupráce při řešení výchovných problémů
• individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti kariérového poradenství, řešení výchovných problémů
• zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
• podílí se na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje součinnost školským poradenským zařízením, spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků
• koordinuje sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
• koordinuje podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
• koordinuje poskytování poradenských služeb žákům školou, školskými poradenskými zařízeními
• poskytuje informace z činnosti školských a dalších poradenských zařízení (PPP, SPC, středisky výchovné péče) v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
• shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči poradenských zařízení, zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
• vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

 

 

Školní metodik prevence:

• tvoří a kontroluje realizaci preventivního programu školy
• koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
• metodicky vede činnost pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
• koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
• předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
• spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd

 

 

Třídní učitel:

• motivuje vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, dbá na jejich spravedlivé dodržování (vytváření otevřené, bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě)
• zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků třídy
• získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí
• spolupracuje se školním metodikem prevence na cíleném, včasném vyhledávání varovných signálů, podílí se na realizaci minimálního preventivního programu, diagnostikuje vztahy ve třídě
• zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů

 

Práce s informacemi a s důvěrnými daty při poskytování poradenských služeb

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem.

 

Časová dostupnost poradenských služeb

Žákům je ve škole každý všední den kromě prázdnin k dispozici výchovný poradce, školní metodik prevence. Žáci mohou pracovníky poradenského pracoviště kontaktovat před vyučováním, po vyučování, o přestávce nebo v rámci volné hodiny. Zákonní zástupci žáků mohou služeb školního poradenského pracoviště využít v rámci konzultačních hodin nebo po předchozí domluvě, doporučujeme, aby si zákonní zástupci žáků sjednávali schůzku (nejlépe telefonicky nebo mailem). Budou tak mít záruku, že se jim pracovník bude mít čas věnovat a budou moci problém řešit bez zbytečného spěchu.

 

Personální zajištění poradenské služby

Poradenská služba Zodpovědný pracovník
Prevence školní neúspěšnosti výchovný poradce
třídní učitel
učitelé jednotlivých předmětů
Prevence rizikového chování školní metodik prevence
třídní učitel
Řešení krizových situací při výskytu rizikového chování školní metodik prevence ve spolupráci s třídním učitelem a s vedením školy
Kariérové poradenství výchovný poradce
třídní učitel
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami výchovný poradce
třídní učitel, asistentky třídního učitele
vyučující předmětů
Žáci nadaní výchovný poradce
třídní učitel
vyučující předmětů
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ředitel školy
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními výchovný poradce
ředitel školy
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků ředitel školy
výchovný poradce,
školní metodik prevence
třídní učitel
učitelé jednotlivých předmětů

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.